AG Brokers Broker ubezpieczeń

Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty wadium

Przedmiotem tej gwarancji jest zobowiązanie Gwaranta do zapłaty określonej w gwarancji kwoty w przypadku, gdy uczestnik przetargu nie wywiązuje się z zobowiązań wynikających z przystąpienia do przetargu.

 

Gwarancja zapłaty wadium zwalnia Oferenta (podmiot przystępujący do przetargu) z konieczności wpłacania kwoty wadium organizatorowi przetargu. Gwarancja zapłaty wadium umożliwia Oferentowi uczestniczenie w przetargach bez angażowania własnych środków pieniężnych.