AG Brokers Broker ubezpieczeń

Ubezpieczenie budowy

Projekt budowlany na każdym etapie jego realizacji związany jest z dużym ryzykiem, jeśli chodzi o szkody i wypadki. Inwestorzy nie muszą jednak pokrywać szkód z własnej kieszeni, o ile zainwestują w dobre ubezpieczenie.

Ubezpieczenie ryzyk budowlano-montażowych to gwarancja zabezpieczenia finansowego, które obejmuje kompleksową ochronę mienia będącego w stadium budowy.

Polisy te obejmują przede wszystkim ochronę wszystkich realizowanych obiektów budowlanych i montażowych . Dodatkowo polisa może obejmować ochronę wszystkich maszyn i urządzeń budowlanych i montażowych, wyposażenia placu budowy, sprzętu oraz zaplecza. Jest to więc bardzo kompletne ubezpieczenie, które zapewnia ochronę na każdym etapie prowadzenia inwestycji.

Oferta jest skierowana do podmiotów realizujących wszelkie kontrakty budowlano – montażowe, niezależnie od pełnionej w nich roli. Ubezpieczającym może być więc każda ze stron kontraktu – czyli Inwestor, Generalny Wykonawca i podwykonawcy, w zakresie ich praw i obowiązków wynikających z kontraktu.

Ubezpieczenie jest skonstruowane według standardu „od wszystkich ryzyk”, czyli ochroną ubezpieczeniową objęte są wszelkie szkody materialne spowodowane przez nagłe i nieprzewidziane zdarzenia powodujące konieczność odtworzenia robót i naprawy lub wymiany wznoszonych obiektów albo montowanych urządzeń – z zastrzeżeniem wyłączeń ujętych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Na życzenie Ubezpieczającego można objąć ochroną również szkody powstałe w okresie konserwacji lub gwarancji, po okresie realizacji robót.

Dodatkowo w ramach umowy ochroną może być objęta odpowiedzialność cywilna deliktowa ubezpieczonego (OC) w związku z wykonywaniem robót budowlanych/montażowych. Zakres obejmuje OC za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone osobie trzeciej, pod warunkiem, że dana szkoda powstała w okresie ubezpieczenia, na terenie budowy lub sąsiedniej nieruchomości.

Zachęcamy do rozpatrzenia możliwości zawarcia ubezpieczenia ryzyk budowy ( CAR/EAR ) ponieważ może okazać się ono jedyną możliwością uniknięcia poważnych problemów i zagrożenia dla istnienia firmy na rynku usług budowlano – montażowych.