AG Brokers Broker ubezpieczeń

Ubezpieczenia na życie

Nasza propozycja to:

Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie – gwarantujące ochronę ubezpieczeniową na wypadek śmierci oraz trwałego i całkowitego inwalidztwa.

1. Przedmiot ubezpieczenia:
Życie i zdrowie ubezpieczonego.

2. Zdarzenia objęte ochroną ubezpieczeniową:

  • Śmierć z każdej przyczyny
  • Trwałe i całkowite inwalidztwo z każdej przyczyny

3. Suma ubezpieczenia:

  • w przedziale od 30 000 do 3 000 000 zł – na warunkach standardowych
  • powyżej 3 000 000zł – taryfikacja indywidualna

4. Wiek ubezpieczonego: 
Od 18 do 65 lat.

5. Okres trwania umowy ubezpieczenia:
Umowa zawierana jest na okres jednego roku i automatycznie przedłużana na kolejne okresy roczne.

6. Składka ubezpieczeniowa:
Zgodna z taryfą składek. Towarzystwo gwarantuje, że w trakcie trwania automatycznego odnawiania polisy nie podwyższy składek ubezpieczeniowych w stosunku do taryfy składek obowiązującej w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia.

7. Częstotliwość opłacania składki:
Składki mogą być opłacane rocznie, półrocznie, kwartalnie i miesięcznie. Minimalna wysokość składki lub jej raty wynosi 100 zł.

8. Obniżki taryfowe:
Obniżka za kontynuację : 1% zniżki za każdy rok automatycznego odnawiania umowy
Obniżka partnerska : w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia przez małżonków lub partnerów przyznawana jest każdemu z nich obniżka w wysokości 10% od wysokości składki podstawowej

9. Zmiana sumy ubezpieczenia:
Suma ubezpieczenia może ulec zmianie na wniosek ubezpieczającego w każdej chwili trwania umowy ubezpieczenia.

10. Ocena stanu zdrowia: 
Na podstawie deklaracji zdrowia, kwestionariusza zdrowia lub ewentualnie badań lekarskich przeprowadzanych na koszt Towarzystwa, w zależności od wieku ubezpieczonego i sumy ubezpieczenia oraz stanu zdrowia.