AG Brokers Broker ubezpieczeń

Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu

Gwarancja należytego wykonania kontraktu gwarantuje Zamawiającemu rekompensatę strat w przypadku nieprawidłowego bądź niepełnego wykonania kontraktu przez Wykonawcę. Środki pozyskane z gwarancji Zamawiający może przeznaczyć na dokończenie kontraktu przez innego przedsiębiorcę.