AG Brokers Broker ubezpieczeń

Ubezpieczenia majątkowe

 

 

 


Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów

Pokrywa szkody polegające na bezpośredniej utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu ubezpieczonego mienia na skutek zaistnienia następujących zdarzeń losowych:

 

 • ognia,
 • uderzenia pioruna,
 • eksplozji,
 • upadku statku powietrznego,
 • huraganu,
 • powodzi,
 • deszczu nawalnego,
 • gradu,
 • osuwania i zapadania się ziemi,
 • lawiny,
 • naporu śniegu lub lodu,
 • upadku drzewa lub budowli,
 • trzęsienia ziemi,
 • uderzenia pojazdu,
 • huku ponaddźwiękowego,
 • dymu i sadzy;
 • zalania, następstw szkód wodociągowych;

 


Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku

Obejmuje ryzyko związane z zaborem mienia (dokonanym lub usiłowanym) w celu jego przywłaszczenia.
Chroni ono majątek ubezpieczonego przed negatywnymi skutkami ekonomicznymi wywołanymi utratą lub uszkodzeniem mienia na skutek przestępczej działalności ludzi.
Jest  możliwość rozszerzenia zakresu ochrony o ryzyko wandalizmu.

Przedmiotem ubezpieczenia może być zarówno mienie własne ubezpieczającego, jak i mienie osób trzecich znajdujące się w jego posiadaniu.

Pokrywa szkody powstałe w wyniku dokonania lub usiłowania:

1) kradzieży z włamaniem;

2) rabunku.


Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

Przedmiot ubezpieczenia może stanowić ewidencjonowane i określone

w umowie ubezpieczenia mienie w postaci sprzętu elektronicznego

używanego w związku z prowadzoną przez Ubezpieczonego

działalnością gospodarczą, do którego zalicza się:

• komputery, drukarki, kopiarki, faksy

• kasy i wagi elektroniczne

• notebooki, rzutniki multimedialne,

telefony komórkowe

Ubezpieczyciel odpowiada za wszelkie szkody w ubezpieczonym mieniu

powstałe wskutek nieprzewidzianej i niezależnej od Ubezpieczonego

przyczyny, a w szczególności powstałe w wyniku:

1) następujących zdarzeń losowych:

a) ognia,

b) uderzenia pioruna,

c) eksplozji,

d) upadku statku powietrznego,

e) huraganu,

f) powodzi,

g) deszczu nawalnego,

h) gradu,

i) osuwania i zapadania się ziemi,

j) lawiny,

k) naporu śniegu lub lodu,

l) upadku drzewa lub budowli,

m) trzęsienia ziemi,

n) uderzenia pojazdu,

o) huku ponaddźwiękowego,

p) dymu i sadzy;

2) następstw szkód wodociągowych;

3) działania człowieka tj. nieostrożności, zaniedbania, niewłaściwego

użytkowania, braku kwalifikacji, błędu operatora;

4) błędów konstrukcyjnych;

5) wadliwości materiału;

6) wad produkcyjnych;

7) przepięcia;

8) dewastacji;

9) kradzieży z włamaniem z zamkniętych lokali albo rabunku.


Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia

Przedmiotem ubezpieczenia mogą być określone w umowie ubezpieczenia

szyby i inne przedmioty stanowiące wyposażenie bądź

urządzenia budynków lub lokali, w których prowadzona jest przez

Ubezpieczonego działalność gospodarcza, wykorzystywane zgodnie

z ich przeznaczeniem, przy czym ochroną ubezpieczeniową

mogą być objęte następujące przedmioty:

• oszklenia okienne i drzwiowe, ścienne i dachowe, szklane przegrody, witraże, lustra

• szyldy lub gabloty ze szkła lub plastiku poza budynkiem, czy lokalem

• reklamy świetlne, neony

 


Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego

za szkody na osobie lub szkody rzeczowe wyrządzone  osobie trzeciej w związku z:

– wykonywaniem zawodu przez ubezpieczonego,

– prowadzeniem przez Ubezpieczonego działalności gospodarczej określonej w umowie  ubezpieczenia lub posiadanym mieniem, które jest wykorzystywane w takiej działalności.

Na wskutek;

1) czynu niedozwolonego (OC deliktowa) lub

2) niewykonania lub nienależytego wykonania umów (OC kontraktowa).

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej – zapewnia ochronę ubezpieczeniową w przypadku, gdy w związku z prowadzoną działalnością lub posiadanym mieniem ubezpieczający ( jego pracownicy ) wyrządzi szkodę osobie trzeciej, za którą to szkodę ponosi odpowiedzialność. Istnieje możliwość rozszerzenia polisy o ubezpieczenie odpowiedzialności  cywilnej za produkt, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracodawcy, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej najemcy nieruchomości, jak i ruchomości, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody w środowisku naturalnym, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za mienie powierzone celem przechowania lub wykonania usługi itd.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanego zawodu, tzw. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej – zapewnia ochronę ubezpieczeniową w przypadku, gdy w związku z wykonywaniem czynności zawodowych ubezpieczający wyrządził szkodę osobie trzeciej, za którą to szkodę ponosi odpowiedzialność. Ubezpieczenie pokrywa zarówno tzw czyste straty finansowe (ktoś w winy ubezpieczonego poniósł jakieś wydatki czy stracił przychody), jak i szkody rzeczowe (zniszczenie komuś mienia ) i osobowe (wyrządzenie komuś krzywdy).  Ubezpieczeniem tym można na przykład objąć odpowiedzialność cywilną tłumaczy, brokerów walutowych, doradców, konsultantów, informatyków, firmy doradcze, firmy z branży IT, instytucje finansowe etc.

Obowiązkowe ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej – różne ustawy nakładają na pewne grupy zawodowe, jak i na  określoną wykonywaną działalność obowiązek wykupienia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Warunki obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej określają stosowne rozporządzenia Ministra Finansów. Ubezpieczenie to na przykład dotyczy zarządców nieruchomości, architektów, inżynierów budownictwa, biegłych rewidentów itd.  Oferujemy również wyższe sumy gwarancyjne aniżeli minimalne ustalone przez określone rozporządzenia (tzw nadwyżkowe ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej).

 

Ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym (cargo)

Ubezpieczeniem objęty jest transport mienia wraz z niezbędnymi

czynnościami przeładunkowymi i jego składowaniem przejściowym. Ubezpieczenie może być rozszerzone na czynności załadunku i rozładunku. Przedmiotem ubezpieczenia jest ewidencjonowane i określone w umowie mienie w transporcie krajowym.

Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody w ubezpieczonym

mieniu powstałe wskutek:

1) następujących zdarzeń losowych:

a) deszczu nawalnego,

b) eksplozji,

c) gradu,

d) huraganu,

e) lawiny,

f) osuwania się ziemi,

g) powodzi,

h) ognia,

i) uderzenia pioruna,

j) uderzenia przedmiotu w środek transportu,

k) zapadania się ziemi;

2) dewastacji;

3) rabunku;

4) wypadku środka transportu.

5) kradzieży mienia wraz ze środkiem transportu

6) kradzieży z włamaniem,

 

Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od uszkodzeń

 

Przedmiotem ubezpieczenia są określone w umowie maszyny i urządzenia zdatne do użytku  zgodnie z przeznaczeniem,   dla których testy próbne zostały zakończone z wynikiem pozytywnym.

Maszyny i urządzenia określone w umowie ubezpieczenia są objęte ochroną w miejscu wymienionym w umowie, podczas

– eksploatacji,

– napraw lub remontów oraz

– montażu, demontażu,

– jak również podczas związanego z naprawami lub remontami transportu wewnątrzzakładowego.

Ochroną ubezpieczeniową objęte są maszyny i urządzenia znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Maszyny i urządzenia określone w umowie objęte są ochroną ubezpieczeniową od:

— zniszczenia lub uszkodzenia wskutek zdarzeń losowych o charakterze nagłym i  niespodziewanym.

–  wynikłe z błędów w projektowaniu lub konstrukcji,

– wynikłe z błędów popełnionych w trakcie produkcji maszyny lub urządzenia oraz użycia do produkcji niewłaściwego bądź wadliwego materiału,

– eksploatacji, z powodu:

– niewłaściwej obsługi,

– wandalizmu,

– rozerwania wskutek siły odśrodkowej,

d) braku działania lub wadliwego działania urządzeń sygnalizacyjnych, pomiarowych lub zabezpieczających,

e) niedoboru wody w kotłach maszyn parowych,

f) nadmiernego ciśnienia,

g) zwarcia, przepięcia, przetężenia i innych przyczyn elektrycznych,

h) poluzowania się części,

i) dostania się ciała obcego.

 

 

Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od szkód elektrycznych

Przedmiotem ubezpieczenia są określone w umowie

czynne i zainstalowane na stanowiskach pracy maszyny

elektroenergetyczne, aparaty elektroenergetyczne i urządzenia

elektroenergetyczne.

Maszyny elektroenergetyczne, aparaty elektroenergetyczne

i urządzenia elektroenergetyczne określone w umowie

ubezpieczenia są objęte ochroną w miejscu wymienionym

w umowie, podczas eksploatacji, napraw lub remontów

oraz montażu, demontażu.

Ochroną ubezpieczeniową jest objęte mienie znajdujące się

na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Ubezpieczenie sprzętu i maszyn budowlanych

Przedmiotem ubezpieczenia jest określony w umowie sprzęt

lub maszyny budowlane po przyjęciu ich do eksploatacji.

Sprzęt lub maszyny określone w umowie ubezpieczenia są objęte

ochroną w miejscu wymienionym w umowie, podczas eksploatacji,

napraw lub remontów oraz montażu, demontażu.

Sprzęt lub maszyny określone w umowie objęte są ochroną

ubezpieczeniową od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia wskutek

zdarzeń losowych o charakterze nagłym i niespodziewanym.

 

 

 

Ubezpieczenia budowlano-montażowe

Przedmiotem ubezpieczenia są realizowane na podstawie kontraktu,

obiekty budowlane lub montażowe w trakcie budowy, przebudowy lub montażu wraz z materiałami, maszynami, sprzętem i zapleczem budowy.

Ubezpieczyciel odpowiada za szkody polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu powstałe w ubezpieczonych obiektach budowlanych lub montażowych i innym ubezpieczonym mieniu wskutek:

1) pożaru,

2) uderzenia piorunu,

3) eksplozji,

4) upadku statku powietrznego,

5) katastrofy budowlanej,

6) awarii urządzeń lub instalacji ubezpieczonego obiektu,

7) akcji ratowniczej prowadzonej w związku ze zdarzeniami wymienionymi w pkt. 1–6

Zakres może zostać rozszerzony o szkody wskutek następujących zdarzeń losowych:

huragan, powódź, grad, obsunięcie się ziemi i lawina,

Okres ubezpieczenia to najczęściej  jest czas prowadzenia robót od chwili wejścia na plac budowy do momentu odbioru przez zleceniodawcę zamówionego obiektu. Jest więc ściśle związane z ustalonym okresem realizacji kontraktu.

Ubezpieczenia budowlano-montażowe mogą być zawierane przez dowolną stronę kontraktu (wykonawcę, inwestora itp.). Koszt tego ubezpieczenia obciąża zwykle wykonawcę jako odpowiedzialnego za kontrakt. Stroną ubezpieczającą mogą być wykonawca, podwykonawca, inwestor, współinwestorzy oraz wszystkie strony realizujące kontrakt.