AG Brokers Broker ubezpieczeń

Ubezpieczenia komunikacyjne

1) OC obowiązkowe posiadaczy pojazdów mechanicznych

 

 

Każdy posiadacz pojazdu mechanicznego, który rejestruje  pojazd samochodowy, motocykl, motorowe, ciągnik rolniczy i przyczepę lub pojazdu wolnobieżnego ma obowiązek zawarcia  umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Ubezpieczenie to chroni posiadacza lub kierującego pojazdem przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych osobom trzecim. Ubezpieczyciel wypłaca za posiadacza pojazdu odszkodowanie na rzecz poszkodowanego. Z jednej strony chroniony jest zatem majątek sprawcy szkody, z drugiej – poszkodowany ma gwarancję zaspokojenia jego roszczeń.

Zasady zawierania i wykonywania umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych regulowane są w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 2003 r., Nr 124, poz. 1152 z późn. zm.).
2) AC od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia pojazdów mechanicznych

Ubezpieczenie autocasco jest przeznaczone dla posiadaczy pojazdów samochodowych. Gwarantuje ono wypłatę odszkodowania, gdy nastąpi uszkodzenie pojazdu samochodowego lub jego wyposażenia na skutek zderzenia, działania osób trzecich, zdarzeń losowych (powódź, pożar), kradzieży, działania czynników termicznych lub chemicznych. W zależności od wybranego wariantu ochrona ubezpieczeniowa może obejmować pełen zakres tych zdarzeń i dotyczyć wypadków powstałych zarówno w kraju, jak i za granicą.

3) NW kierowców i pasażerów w związku z ruchem pojazdów mechanicznych

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) jest skierowane do posiadaczy pojazdów mechanicznych – zarówno osób fizycznych, osób prawnych, jak i jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi.

Ubezpieczenie NNW obejmuje trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków, do których doszło w Polsce i poza jej granicami. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje kierowcę pojazdu i pasażerów (w liczbie zgodnej z zapisem w dowodzie rejestracyjnym pojazdu).

 

4) Ubezpieczenie assistance

Assistance w zależności od wybranego wariantu zapewnia kierowcy i pasażerom ubezpieczonego pojazdu pomoc w trudnych sytuacjach podczas podróży, takich jak wypadek, awaria, unieruchomienie lub kradzież pojazdu, choroba, obrażenia ciała, śmierć kierowcy lub pasażerów.

 

5) Ubezpieczenie floty transportowej – „Niezwykle korzystny dla firm”

Specjalny wynegocjowany program ubezpieczenia floty samochodowej już od 5 pojazdów.