Gwarancje ubezpieczeniowe

 

 

Korzyści zawierania gwarancji ubezpieczeniowych:

  • potwierdzenie wiarygodności firmy jako partnera biznesowego
  • możliwość uczestnictwa w kilku przetargach jednocześnie bez wymogu angażowania własnych środków finansowych
  • spełnienie warunków Beneficjenta wymagającego zabezpieczenia w formie gwarancji
  • rozwój konkurencyjności firmy dzięki ograniczeniu konieczności angażowania własnych środków

 

 

HIT – Gwarancja e-myto

Dla kogo?

Produkt dedykowany dla:

  • osób prawnych,
  • osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
  • jednostek organizacyjnych bez osobowości prawnej prowadzących działalność gospodarczą.

Korzyści

Korzyści wynikające z korzystania z gwarancji ubezpieczeniowej E-myto:

  • zwiększenie wiarygodności firmy jako partnera biznesowego,
  • spełnienie wymogu Beneficjenta złożenia przez Użytkownika dróg krajowych zabezpieczenia wykonania zobowiązania; polegającego na zapłacie za przejazd przez płatne odcinki dróg krajowych,
  • możliwość skorzystania z odroczonego terminu płatności, firma nie musi zamrażać swoich środków finansowych.

Zakres i przedmiot gwarancji

Przedmiotem gwarancji jest zobowiązanie Gwaranta do zapłaty określonej w gwarancji kwoty w przypadku gdy podmiot, na wniosek którego gwarancja została udzielona, nie dokonał zapłaty za korzystanie z dróg krajowych lub ich odcinków. Gwarancja ubezpieczeniowa E-myto stanowi zabezpieczenie zapłaty wierzytelności przysługujących Beneficjentowi wobec Zobowiązanego w związku z korzystaniem z dróg krajowych lub ich odcinków, zgodnie z przepisami ustawy o drogach publicznych.